VIRSU workshop at the AFinLA Conference in Turku 2013

VIRSU workshop at the AFinLA Conference in Turku, November 16, 2013

Presentations:

Ilmari Ivaska & Kirsti Siitonen: Modaalisuuden ilmaiseminen S1-suomea ja edistynyttä S2-suomea erottavana piirteenä [‘Expressing modality as a feature distinguishing Finnish as first language and advanced learner Finnish’]

Leena Niiranen: Kainun kieli ja kulttuuri kahdessa lastentarhassa Pohjois-Norjassa – kielellistä revitalisointia ja vähemmistökulttuurin välitystä [‘The Kven language and culture at two kindergartens in Northern Norway – language revitalization and transmission of minority culture’]

Tuija Määttä: Kommunikaatioverbeistä ruotsinkielisten suomenoppijoiden teksteissä [‘On verbs of communication in the texts of Swedish-speaking Finnish learners’]

Maisa Martin: Havaittu kielten välinen samanlaisuus ymmärtämisen resurssina – käsitteen määrittelyä ja metodologisia pohdintoja [‘Perceived similarity of languages as a resource for understanding – definitions and methodological reflections’]

Hanna-Ilona Härmävaara: Osallistujien kontrastiivinen tietämys virolais-suomalaisen vuorovaikutuksen resurssina [‘Participants’ contrastive knowledge as a resource in Estonian-Finnish interaction’]

Annekatrin Kaivapalu: Kumpi ymmärtää enemmän: virolainen suomea vai suomalainen viroa? [‘Do Estonian speakers understand Finnish better than Finns understand Estonian?’]

Pirkko Muikku-Werner & Annekatrin Kaivapalu: Koteksti ja lähisukukielen ymmärtäminen äidinkielen pohjalta [‘Cotext and understanding a closely related language on the basis of one’s mother tongue’]

Keskustelu: VIRSUn tulevaisuus [‘Discussion on the future of VIRSU’]